Nätverk för Inköpschefer ERFA

Einstein

 

 

Albert Einstein lär ha sagt att om han hade en timme på sig att rädda världen skulle han ägna 55 minuter åt att förstå problemet och 5 minuter åt att finna en lösning. Det är också detta som är grundtanken med IMIT’s ledarnätverk och ERFA-pedagogiken. ERFA betyder erfarenhetsutbyte, vilket innebär att medlemmar i vårt ledarnätverk utvecklar sin kompetens genom diskussion och reflektion kring sina nätverkskollegors verkliga och aktuella utmaningar.

 

 

 

Den fullödiga benämningen är ”Chefsnätverket för Inköp och samverkan i Värdekedjan”. Det riktar sig till inköpschefer och chefer i värdekedjan (Supply-Chain) i större svenska bolag.

Stiftelsen IMIT grundades år 1979 genom en samverkan mellan IFL, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. Allt sedan dess har IMITs målsättning varit att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse. IMIT bidrar även med  erfarenhetsgrupper (ERFA) inom olika områden och detta nätverk handlar om att utveckla inköpskompetens genom erfarenhetsutbyte.

Effektivt problemlösande tar avstamp i faktainsamling, omformulering av problem, exponering och utmanande av antaganden och byte av perspektiv. Ett aktivt lärande av varandra, i kombination med applicering av akademiskt problemlösande och reflektion, ökar förmågan till nytänkande när det gäller lösningar av komplexa men också vardagliga affärsproblem.

Grundprinciperna för Ledarnätverken

Vid mötestillfällena träffas gruppen i internatform under ett dygn för att diskutera och forma ett lösningsförslag till en gruppmedlems aktuella problemsituation. Frågeställningarna är av varierande slag; funktionsrelaterade, marknadsrelaterade eller övergripande ledningsfrågor som exempelvis organisation- och styrning, förändringsarbete och strategier för tillväxt. Varje grupp har en eller två erfarna diskussionsledare verksamma eller med bakgrund inom akademin som med stöd av sin erfarenhet och kunskap lotsar gruppen genom mötet.

Inför varje möte utses en problemställare bland gruppmedlemmarna. En bra problemställning är öppen, verklig, aktuell samt påverkbar. Problemställaren får inte sitta inne med en färdig lösning. Problemställningen ska beröra något som problemställaren själv, just idag, uppfattar som en betydelsefull utmaning i sitt arbete. Det är viktigt att problemet som tas upp inte är någon annans problem än problemställarens. Denne ska direkt eller indirekt kunna medverka till lösningen av problemet.

Pedagogiken består översiktligt av fem faser:

Fas 1: Situationsbeskrivning. Problemställaren redogör för den situation i vilken han upplever en viss utmaning.

Fas 2: Problemformulering. Gruppen diskuterar och ställer kompletterande frågor för att utröna vad som utgör problemet. 

Fas 3: Frysningsfas. Konkretisering och sammanfattning av olika problemtolkningar som framkommit under problemdiskussionen. 

Fas 4: Fördjupad diskussion. 

Fas 5: Problemlösning. Med utgångspunkt från vad som framkommit under problemformuleringen försöker gruppen gemensamt finna olika lösningar på problemet.

Varje gruppmöte dokumenteras i ett konfidentiellt protokoll som produceras av en av ledarna. Protokollen distribueras sedan till de personer som deltog vid mötet och kan anonymiseras vid behov av särskild sekretess. Det är viktigt att mötet dokumenteras noggrant och att problemställaren får med sig detta tillbaka för att kunna använda materialet för applicering på problemet. Det är vanligt att appliceringen följs upp vid ett senare mötestillfälle för att ge återföring till gruppen.

Att vara medlem i ett Ledarnätverk

Kompetensutveckling inom ledarnätverk är särskilt nyttigt för dig som kommit en bit i din karriär och som kanske redan genomfört en eller flera traditionella kompetensutvecklingsprogram så som MBA, IFL:s ledarutvecklingsprogram eller liknande. Modellen bygger i första hand inte på kunskapsinhämtning genom läroböcker eller nya teorier utan genom att applicera det som gruppmedlemmarna redan lärt genom tidigare utbildning och erfarenheter av verkliga situationer. Givetvis strävar gruppens ledare efter att föra in ny kunskap till gruppen och för detta också utnyttja de nätverk som finns inom gruppen av Ledarnätverk och inom IMIT.

En av de unika styrkorna med medlemskapet är att vi bygger ett litet men starkt nätverk av personer som litar på varandra och kan agera bollplank för varandra yrkesmässigt och självfallet också privat. Detta möjliggörs av kontinuiteten i medlemskapet. Normalt är en deltagare med under ett halvdussin år eller ibland längre. Förutom deltagande i gruppens formella möten utnyttjas därför ofta och ibland intensivt möjligheten att mellan träffarna hålla kontakten och kommunicera med deltagare i den egna gruppen.

För att deltagarna på mötena ska kunna erhålla ett så stort erfarenhetsutbyte och så stor kunskapsinhämtning som möjligt är det viktigt att varje gruppmedlem tar ansvar för ett aktivt deltagande. Aktivt deltagande innebär både mötesnärvaro och att bidra till öppna men samtidigt kritiska och ifrågasättande diskussioner. En vanlig policy i grupperna är att om en medlem uteblir för många gånger så bör den personen avstå sin plats till förmån för någon annan intresserad.

Den här formen av möten kräver ett stort förtroende och en stor öppenhet mellan gruppmedlemmarna och därför är medlemskapet i Ledarnätverket personligt och diskussionerna strikt konfidentiella. Vi tillåter därför inte heller deltagare från konkurrerande företag i samma grupp.

Medlemskap

Medlemsavgiften för deltagande i vårt ledarnätverk är 31 500 kr per år. I detta ingår medlemskap i en grupp som träffas tre gånger per år under ledning av erfarna ledare. Mötet förläggs ofta till stimulerande kursmiljöer i huvudsak i Stockholmsområdet men även i Göteborgs- eller Malmöområdet och ibland även i närheten av en medlems arbetsort då mötet kan kombineras med ett studiebesök på företaget. Varje möte dokumenteras och protokollet skickas ut till deltagarna.

Vi tar löpande emot nya medlemmar. Dina intressen matchas mot de olika inriktningarna som de aktiva grupperna har.

Idag har gruppen medlemmar från bland annat Volvo, SAS, Nobina, Stora Enso, CargoTech, AstraZeneca och Skanska. Gruppens medlemmar har stort inflytande på gruppens utveckling och utgör ett starkt nätverk där varje möte tillför energi och kompetens. Vår grupp träffas vanligen i Stockholms- eller Göteborgsområdet från ca kl 18 dag 1 med avslutning vid 17 tiden dagen därpå. Gruppen leds sedan många år av Ek Dr Christer Kedström och Ek Dr Paul Rasmusson.

Kontakt

För att komma i kontakt med IMIT:S nätverk och Nätverket för Inköp och Samverkan i Värdekedjan nedan, kontakta Rickard Hagtorn på denna länk eller på tel. 0708-151536. Christer Kedström hittar du även på 0708-151536.