Ledarutveckling

ledarskapsutveckling”Som ledare måste du ständigt öka din förmåga att utveckla och motivera dina aktörer så att de kan skapa kundnytta och lönsamhet.

Då måste du träna! Träningen kan ske individuellt eller i grupp, beroende på vad som situationen kräver. Jag kan hjälpa dig med att hitta den form som passar dig bäst”.

Ett exempel hämtat ur verkligheten:

Uppdragsbeskrivning:
Avdelningschefen har enligt VD vissa beteenden som inte är framgångsrika. Han presterar bra när det gäller det rent affärsmässiga och är kompetent inom det området. Däremot har han svårt att delegera och leda personal och interna processer.

Problemdefinition:
Avdelningschefen har en otydlig roll. Han är ovetande om VD:s bedömning. Någon måldialog förekommer inte, enbart utvecklingssamtal. Han är också oklar över sitt ledarskap och hur detta bör utvecklas.

Lösning:
Målstyrd handledning under 8 ggr. 2 timmar under tre månader. 360-graders analys, därefter arbete med att definiera och utveckla den egna ledarrollen. Studier av bl.a boken ”Ledare behövs dom?”. Införande av måldialog mellan VD och avdelningschef för att sätta tydliga mål för prestation, beteende och utveckling. Träning i delegering.

Resultat:
Effektivare organisation inom avdelningen. Nöjda medarbetare och chefer enligt Nöjd Medarbetar-index. VD har sett stora framsteg. Den personliga arbetsbelastningen har minskat. Företagets årliga kundanalys visar höjda värden. Nya kunder har tillkommit.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös dialog kring hur ert ledarskap skulle kunna vialiseras ytterligare!