Välkommen till Dynamisk måldialog!

En gemensam dialog med dig som utgångspunkt

För mål som hänger ihop 

Varmt välkommen till ett synsätt som utgår från dig och din roll i det sammanhang där du arbetar. Det kommer handla om hur dina mål och hur din personliga utveckling kan bidra till din verksamhets mål. Kort sagt, om mål som hänger ihop och som skapar kraft och riktning för jaget, laget och uppdraget.

Teamwork or building bridges concept with a businessman and woman holding wooden building blocks to form a bridge over a gap while clasping hands in the background.

Dialog och handslag för mål som hänger ihop. 

Vad är Dynamisk måldialog? 

Du kanske undrar över vad som menas med Dynamisk måldialog? Att det handlar om en dialog om mål är ganska tydligt. Ordet dynamisk då, vad innebär det? Ordet dynamic kommer från det grekiska ordet δυναμις = dynamis, vilket betyder effekt. Inom fysiken kan det sägas vara "effekten av krafter på rörliga föremål". I vårt fall handlar det om ett liknande samband - men inte om föremål, utan om människor och hur vi samverkar med varandra. I många sammanhang betyder dynamisk också något som har med rörelse, kraft och flexibilitet att göra.  

Det som gör måldialogen dynamisk är att: 

 • En dialog är dynamisk per definition. 
 • Dialogen sker mellan två parter, chef och medarbetare, som i situationen är likställda. Det handlar att uträtta något bra tillsammans, inte om vem som är chef eller inte. 
 • Dialogen syftar till att gemensamt belysa och sätta mål som ger engagemang. 
 • Varje möte är unikt även om det finns en röd tråd i dialogen.
 • Måldialogen uppstår vid behov och genomförs inte bara en gång per år. 
 • Dialogen passar alla verksamheter eftersom den inte bygger på statiska dokument.
 • Den passar alla kategorier av chefer och medarbetare, i små eller stora företag, i statlig eller privat verksamhet.
 • Den vill vara lustfylld för att ge kraft och engagemang

Vad skapar engagemang?

Forskningen kring engagemang och motivation är omfattande, det kommer ständigt nya rön och infallsvinklar. Med tiden har några viktiga teman återkommit och bildat en vedertagen praxis. Följande punkter förtjänar att nämnas i detta sammanhang:

 1. Självgående
 2. Erkänd kompetens
 3. Möjlighet att påverka
 4. Att vara med i ett sammanhang större än en själv
 5. Att få hjälpa andra
 6. Att få känna målens motiverande verkan

Den dynamiska måldialogen stödjer kraftfullt samtliga dessa punkter.

Så här går det till

Den Dynamiska Måldialogen går till så att chef och medarbetare går igenom ett program via nätet, var och en för sig.

Chefen behöver bara göra detta inledningsvis med några av de första medarbetarna för att lära sig, sen sköter medarbetarna det mesta av förberedelserna.

Chefens viktigaste uppgift är att se till att alla underlag finns i verkligheten och att hen själv verkligen bottnar i dessa.

Medarbetaren går igenom programmet och förbereder sig inför det fysiska mötet med chefen genom att läsa korta texter om måldialogen, svara på frågor och göra en självskattning, en ledarenkät och genom att sätta sig in i affärsplan, verksamhetsplan och organisationens värderingar.

När detta är klart träffas chef och medarbetare fysiskt för att föra en djup dialog om dessa frågor, på gemensam grund.

Det som kommer ut som ett resultat är:

 1. Organisationens värderingar är listade
 2. Framgångsrika beteenden och motsatsen är listade
 3. Exempel på viktiga värderingar
 4. Bedömning av arbetsbeskrivning
 5. Utkast till rollbeskrivning skapad inför måldialogen
 6. Egna styrkor listade
 7. Uppdrag gemensamma med chefen listade
 8. Förslag till rapportinnehåll
 9. Chefens namn
 10. Exempel på organisationens viktiga mål
 11. Exempel på egna viktiga mål
 12. Dito arbetsuppgifter
 13. Uppföljningsmöte bokat med chefen
 14. Lista på mål, strategi, beteende, självledarskap
 15. Personlig utveckling kopplat till målen
 16. Yrkesmässig utveckling kopplat till målen
 17. Lista på kända och okända egna kompetenser
 18. Förslag på ökad balans i livet
 19. Chefen har gjort egen och fått andras bedömning av sitt ledarskap
 20. Medarbetaren har fått en skattning av sitt självgående
 21. Sammanfattning av hur feedback skall användas personligen, chef/medarbetare
 22. En komplett handlingsplan för 1 mål
 23. Utvärdering
 24. Förbättringsförslag

Det allra viktigaste resultatet är en till 99% engagerad medarbetare och en bättre ledare.